ACTIVITIES กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์


 

ผลการดำเนินงาน ปี 2556

•  เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงาน World Teak Conference 2013 โครงการประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ในโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณสิ้นเดือนมกราคม 2556

•  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามอุตสาหกรรม และร่วมจัดทำร่างวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 และระดับ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

•  เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในประเทศอาเซียน “ ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) WORKING COMMITTEE MEETING ” ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ “ ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) WORKING COMMITTEE MEETING ” ครั้งที่ 27 และ CONFERENCE 2013 ณ ประเทศเวียดนาม

•  ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงาน International Furniture Fair 2013 ( TIFF 2013) เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย และเป็นที่โอกาสจะได้ขยายตลาดไปยังตลาดโลก

•  จัดงานแสดงสินค้า “TFIC Furniture 2013 ( Outlet )” ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพฝีมือผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนธุรกิจสมาชิกฯ และเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมตลาดในประเทศให้กว้างขวางขึ้น

•  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสายงานต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ อาทิ สายงานอุตสาหกรรม, สายงาน Technical Bureau , สายงาน Labor Affairs

•  เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับกรมการจัดหางาน

•  เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมาย ป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า จากสหภาพยุโรป ร่วมกับกรมป่าไม้

•  เข้าร่วมประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออกสินค้า Lifestyle ปี 2556

•  การดำเนินกิจกรรมโครงการ “ SMEs New Wave Furniture Exporter ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ( SMEs ) ได้มีโอกาสขยายการค้าไปสู่ระดับสากลและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในงาน TIFF 2014

•  การดำเนินกิจกรรมโครงการแสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกี่ยวกับสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมได้มีโอกาสแสดงผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในงานแสดงสินค้า TIFF 2014

 

 

 
 
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


โทรศัพท์ : (66) 2345 1269-70 Fax : (66) 0 2345 1296-97 Email : furniture@off.fti.or.th
 
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก